תקנות הכלבת החדשות
03-5403368

מידע

כתבות

תקנות הכלבת החדשות – ינואר 2013

מאת: ד"ר ערן גרין, וטרינר, מרכז וטרינרי רמת השרון

 

ביום ה- 1.1.2013 יכנס לתוקפו התיקון לחוק הפיקוח על כלבים, התשס"ג 2002, לפיו יחויב כלב שאינו מעוקר או מסורס באגרת רישוי מוגדלת. החוק חל על כל הכלבים הלא מסורסים/ מעוקרים, למעט כלבים שקיבלו פטור. מטרת כתבה זו היא 'לעשות סדר': להסביר במה מדובר ומי זכאי לפטורים.

 

רקע
לפני מספר חודשים קיבלה הכנסת תיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים לפיו הועלתה האגרה השנתית של הרשות המקומית לאחזקת כלב במאות אחוזים. הכוונה לכלב או כלבה שאינם מסורסים/ מעוקרים. צעד זה הינו למעשה 'קנס' אותו מטילה המדינה על בעלי כלבים הבוחרים שלא לסרס/ לעקר את כלבם, וזאת מתוך כוונת המחוקק לעודד ביצוע ניתוחים שכאלה בכלבים.
על פי החוק החדש חלה תוספת של 300₪ (!) לאגרה אותה אמורים הבעלים לשלם לרשויות בעבור חיסון כלבת ורישיון לכלב.

 

ארגון הוטרינרים של חיות הבית בישראל פרסם את הסתייגותו לצעד דרסטי זה, שעלול בטווח הארוך דווקא להחמיר בעיות קשות איתן נאלצים הוטרינרים להתמודד, דוגמת: התפרצות מחלת הכלבת וריבוי כלבים נטושים. אולם, כאמור, כעת התיקון נכנס לתוקפו.

 

מתן פטור מתשלום אגרה מוגדלת

המחוקק קבע מספר תנאים לקבלת פטור מתשלום הסכום הנוסף הנ"ל. מתן הפטורים הינו באחריות הרופא הוטרינר העירוני, לאחר הגשת בקשה בכתב מטעם בעלי הכלב.

 

התנאים לפטור מהתוספת לסכום האגרה:
1. פטור עקב גיל הכלב:

  1. כלב שגילו קטן מ- 15 חודשים פטור מתשלום הסכום הנוסף.
  2. כלב שגילו מעל 8 שנים פטור מתשלום הסכום הנוסף.

שני פטורים אלה יינתנו ללא צורך בהגשת בקשה על ידי בעל הכלב.

2 פטור עקב מצב בריאותי:
כלבים שעקב מצבם הבריאותי ישנו חשש שניתוח עיקור/ סירוס וההרדמה הכרוכה בו עלולים לסכן את חייהם. יש להגיש בקשה בכתב הכוללת הצהרה של רופא וטרינר קליני לפיה ההרדמה או הניתוח יסכנו בסבירות גבוהה את חייו של הכלב. בהצהרה יצוין האם מדובר במצב קבוע או זמני.

3 פטור עקב היות הכלב "כלב טהור גזע":
הכלב רשום כטהור גזע "בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו, לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים טהורי גזע, והוכר ע"י ארגון  בין לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות ובמסחר בין לאומיים בכלבים טהורי גזע".
ע"פ בדיקת השירותים הוטרינריים, הארגון היחיד בישראל שעונה כיום לדרישות הנ"ל הינו ההתאחדות הישראלית לכלבנות. ארגון זה העביר להנהלת השירותים הוטרינריים את האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים הקבועים בחוק.


פטור עקב היות הכלב טהור גזע יינתן רק לכלב העומד בכל התנאים:

  1. בעל הכלב צירף לבקשתו צילום של תעודת הגזע של הכלב שהופקה ע"י ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
  2. בעל הכלב צירף לבקשתו אישור של ההתאחדות שהכלב רשום ככלב גזעי ושאינו פסול לגידול.
  3. לכלב היה רישיון החזקה תקף על פי חוק בשנתיים האחרונות, למעט אם גילו קטן משנתיים או שמדובר בכלב מיבוא שהובא לארץ בתקופה זו.
  4. בעל הכלב הצהיר ע"ג טופס הבקשה כי הכלב טהור הגזע שבבעלותו לא הוגדר כ"לא מאושר להרבעה/ גידול" על ידי ההתאחדות.
  5. פטור עקב היות הכלב טהור גזע ינתן לשנה אחת בכל פעם.
  6. לא יינתן פטור לבעל כלב גזעי שאינו עונה לדרישות נוהל זה.

 

שימו לב - אין באמות המידה המפורטות לעיל כדי לגרוע מהחובה לעקר או לסרס כלבים מסוכנים, לפי התקנות הרלוונטיות לעניין!

באתר האינטרנט של השירותים הוטרינריים תוכלו לעיין בתוספת החדשה לחוק וכן בפטורים השונים.
 

חשוב לציין כי אנו, כוטרינרים, ללא כל קשר לחוק החדש ולגובה האגרות, ממליצים מאוד לעקר ולסרס כל כלב וזאת משיקולים מהותיים של בריאות הכלב, הפחתת הסכנה לנשיכות ע"י כלבים אחרים, הפחתת מספר הכלבים הנטושים ועוד.

למידע נוסף ולייעוץ בנושא אל תהססו לפנות לצוות המרפאה.

 

וטרינר הרצליה

וטרינר רמת השרון